MUDr., Ján Hencel, MSc., lekár
48 rokov, ženatý, 2 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 16

Ako lekár a  poslanec mestského zastupiteľstva v  Kežmarku dobre poznám starosti i  radosti obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja. Po zvolení za poslanca VÚC sa preto budem snažiť o zabezpečenie čo najlepšieho zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým zvyšovaním zdravotnej gramotnosti. Chcem dosiahnuť zavedenie integrovanej starostlivosti, preferencie integrovaných ambulancií, ako aj pošpecializačný program. Chcem tiež rozvíjať nové formy starostlivosti o  chronicky chorých pacientov. Budem sa zapájať do  vytvorenia regionálnych politík zdravia a  ich následného napĺňania. Podporím čo najefektívnejšie využívanie zdrojov v  tejto oblasti, a  to ľudských, materiálnych aj  finančných.