Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ
41 rokov, vydatá, 3 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 7

Počas môjho pôsobenia na poste riaditeľky ZUŠ v Sabinove som získala skúsenosti nielen v  oblasti školstva a  kultúry, ale aj v  iných oblastiach. Nie je mi cudzia ani oblasť sociálna, oblasť výstavby, ako aj oblasť rozvoja regiónu a  cestovného ruchu. Prešovský kraj mi je blízky. V  ňom som sa narodila, v  ňom žijem so svojou rodinou. Som presvedčená, že je však mnoho oblastí, ktoré aj v  Prešovskom samosprávnom kraji potrebujú zatraktívnenie a  ozdravenie, a  to hlavne pre ľudí a  rodiny, ktoré v  ňom žijú. Svojím pôsobením v  krajskom zastupiteľstve chcem poukázať na to, že tento mandát má každý poslanec prijať ako službu, ktorá je postavená na pevných základoch slušnosti a  čestnosti pre vytváranie pravých ľudských hodnôt. Vzhľadom na moju odbornosť vidím svoj prínos predovšetkým v oblasti vzdelávania a  kultúry, ktoré by mali byť vo  väčšej miere podporované okrem iného aj dotáciami PSK.