PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy
42 rokov, ženatý, 3 deti

Poradové číslo v zozname kandidátov: 21

Prešovský samosprávny kraj riadi, financuje a  kontroluje prácu stredných škôl, kultúrnych inštitúcií, zdravotníckych zariadení, sociálnych ustanovizní, reguluje a  zabezpečuje dopravu, opravuje cesty a  vytvára strategické vízie pre rozvoj celého regiónu. Všetky uvedené oblasti môžu prispievať k  zvyšovaniu kvality nášho života. Už takmer dve desaťročia pracujem v  oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a  v  súčasnosti riaditeľ školy. Ponúkam tieto svoje skúsenosti, ako aj postrehy z  pôsobenia v  regionálnej samospráve pre skvalitnenie školstva. Ako poslancovi PSK sa mi podarilo dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a  súkromných škôl a  vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o  budúcnosti nášho školstva. Som rozhodnutý pokračovať v  systematickom vytváraní podmienok pre lepší život všetkých obyvateľov Prešovského kraja.