PaedDr. Viera Leščáková, učiteľka
43 rokov, vydatá, 2 deti 

Poradové číslo v zozname kandidátov: 63

Od ukončenia VŠ pôsobím v  školstve, a  preto problémy (a nie je ich málo) v  tejto oblasti vnímam veľmi citlivo. Musíme si uvedomiť, že deti tvoria 30% našej populácie, ale až 100% našej budúcnosti. Čím viac budeme odkladať zavedenie zmien v  strednom školstve, tým väčšie škody v  budúcnosti vytvoríme. Žijeme v  najväčšom a  najkrajšom kraji na Slovensku, a  preto je veľmi potrebné, aby všetky naše deti dostávali kvalitné vzdelanie, vďaka ktorému sa budú môcť uplatniť na trhu práce a  nedostávať za to almužnu, ale plat, ktorý im a  ich deťom zabezpečí dôstojný život. Keď hovorím všetky deti, myslím naozaj všetky. Deti zdravotne znevýhodnené musia mať rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, čo im umožní v  dospelosti samostatne žiť a  pracovať. Myslím tým aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré bez kvalitného vzdelania na strednej alebo učňovskej škole v  budúcnosti len rozšíria rady dlhodobo nezamestnaných v  našom kraji. V neposlednom rade je nutné hovoriť aj o ľuďoch, ktorí naše deti vzdelávajú. V našom kraji nie je nedostatok kvalifikovaných učiteľov ako v Bratislave, a tak je načase vysporiadať sa s otázkou zamestnávania dôchodcov v školstve, zatiaľ čo mladí učitelia sú nútení odísť z nášho kraja za prácou a mnohí sa už nevrátia.